header_img header_img
information

המועצה מקדמת את תהליך התחדשות קדומים הכולל תוכנית אב ו-2 תבע"ות מרכזיות בנחל תאנים ובצומת הורדים.

בשנה וחצי האחרונות הנהלת המועצה ואנשי מקצוע מתחומי האדריכלות, תכנון תשתיות ,חברה וקהילה חקרו ולמדו לעומק על קדומים במטרה לגבש תכנית אב לעשורים הקרובים.

timeline

מה כוללת תכנית האב של קדומים?

תכנית האב מתייחסת לתכנון היישוב בהיבטים נרחבים, ומקדמת לכך שקדומים תהווה "מוקד אזורי-מסחרי ותרבותי" ליישובי הסביבה. התכנית כוללת:

 • בינוי למגורים ובינוי ציבורי
 • כבישים
 • שטחים ירוקים
 • מסחר ותעשיה
 • תרבות
 • חברה וקהילה

דעתכם חשובה לנו! בואו להשפיע על עתיד קדומים

שיתוף הציבור בתהליך התכנון מיועד לאפשר לצוות המקצועי להקשיב לתושבים ולזהות מה הם האתגרים, הצרכים וההזדמנויות שיש לקחת בחשבון בתהליך ההתחדשות. תהליך השיתוף נעשה מתוך אמונה, כי החוכמה אינה מצויה רק בבניין המועצה או בקרב חברי צוות התכנון וכי התושבים מכירים את המרחב העירוני באופן הטוב ביותר. נשמח אם תענו על השאלון ותשפיעו על האופן בו אנו מסתכלים על היישוב שלנו.

תהליך שיתוף הציבור כולל:

 • כנסי תושבים
 • איסוף מידע מהתושבים על ידי שאלון דיגיטלי
 • סיורים בשטח התב"עות המתוכננות צומת ורדים ונחל תאנים וקבוצות מיקוד על פי תחומי עניין (בהתאם להנחיות קורונה).

לוחות זמנים :

 • תהליך שיתוף הציבור יערך חודשיים עד שלושה חודשים .
 • בסיום שלב איסוף הצרכים והרעיונות מהתושבים יטמיעו אנשי המקצוע את המידע שהתקבל ויהפכו אותו לחלופות תכנון של תכנית האב אשר תוגש למשרד השיכון.
 • בסיום התהליך תבחר חלופה אחת של "תכנית אב קדומים לעשורים הקרובים" על בסיסה נמשיך לתכנן ולפתח את קדומים.