header_img header_img

צוות היגוי תוכנית האב הכולל את הנהלת המועצה, תושבים ואנשי מקצוע בהובלת ראש המועצה גאים להציג בפניכם את תוכנית האב לקדומים. תוכנית האב מהווה כלי אסטרטגי משמעותי לתכנון עתידו של היישוב בעשורים הקרובים וכוללת בתוכה איתור כל עתודות הקרקע האפשריות לפיתוח ובתוכן תוכניות בינוי מקודמות לצומת ורדים ונחל תאנים.
תוכנית האב הינה מימוש החזון להתפתחות קדומים שהוחלט בתהליך שיתוף ציבור בשנת 2018 : "חיזוק, התחדשות וגידול משמעותי של קהילת קדומים, על ידי פיתוח מואץ והרחבה משמעותית של היישוב, כחלק מחזון ביסוס האחיזה היהודית בשומרון".

לטובת גיבוש מיטבי של תוכנית האב אנו פונים אליכם התושבים, למילוי השאלון המצורף בו תשפיעו ותעצבו את תוכנית האב להתחדשות קדומים. שיתוף הציבור בתהליך התכנון מיועד לאפשר לצוות המקצועי להקשיב לתושבים ולזהות מה הם האתגרים, הצרכים וההזדמנויות שיש לקחת בחשבון בתהליך ההתחדשות. תהליך השיתוף נעשה מתוך אמונה, כי התושבים מכירים את המרחב בו הם גרים באופן הטוב ביותר.

תהליך שיתוף הציבור כולל:

  • כנס תושבים פרונטלי או בזום
  • איסוף מידע מהתושבים על ידי שאלון דיגיטלי שיועבר בכלי המדיה השונים
  • סיורי יום שישי בשטחי התב"עות המתוכננות: צומת ורדים ונחל תאנים

*כל הפעילויות מותנות בהגבלות והנחיות הקורונה

דעתכם חשובה לנו! בואו להשפיע על עתיד קדומים

ראש המועצה מזמין אתכם לענות על השאלון ולהשפיע על תכנון הישוב שלנו.